Ysgol Werdd

 

 

Mae Ysgol Pentreuchaf yn Ysgol Werdd!

 

28:06:11 - AIL-GYLCHU DILLAD - DIOLCH!
Casglwyd 163Kg o ddillad o Ysgol Pentreuchaf yn ddiweddar. Gweler llythyr o ddiolch gan Antur Waunfawr.

 

 

 

Mae plant blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Pentreuchaf, Llyn wedi dysgu am bwysigrwydd ailgylchu, gyda chyfle hefyd i weld un o gerbydau ailgylchu’r Cyngor ar waith.

Aeth Jennifer Royle o dîm ailgylchu a gwastraff Cyngor Gwynedd draw yn ddiweddar i siarad gyda’r plant am ailgylchu wedi iddi dderbyn gwahoddiad gan Einir Humphreys, athrawes yn yr ysgol.

Rhoddwyd cyflwyniad byr  i’r plant ac yna cawsant gyfle i weld beth yn union sy’n gallu cael ei rhoi ym mha focs ailgylchu’r Cyngor a pha eitemau y gellir eu rhoi yn y bin bwyd.

Dywedodd Jennifer Royle o dîm ailgylchu a gwastraff Cyngor Gwynedd:

“Cefais groeso cynnes iawn gan ddisgyblion Ysgol Pentreuchaf, ac mae hi’m amlwg eu bod nhw’n gwneud defnydd da o finiau ailgylchu drwy’r ysgol. Roedd hi’n braf iawn cael cyfle i drafod pwysigrwydd o ailgylchu gyda’r plant. Cawsant hefyd gyfle i holi Robart o’r tim casglu a arferai fynychu’r ysgol yn blentyn.  Roedd hi’n bleser gwylio’r disgyblion yn mynd allan i roi deunyddiau yn y lori ailgylchu, a rhoi cyfle iddynt weld sut mae’r drefn yn gweithio ac i gael eistedd yn y cerbyd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd y Cyngor:

“Mae’n braf gweld plant yn ymfalchio yn eu cyfraniad nhw at ailgylchu a’r amgylchedd. Mae’n hynod o bwysig ein bod yn cefnogi eu brwdfrydedd ac yn eu clodfori.”

Am ragor o wybodaeth am ailgylchu a gwastraff yng Ngwynedd, ewch i: www.gwynedd.gov.uk/ailgylchu

Portffolio 2010 - 2011 - cliciwch yma

Dewisiadau a Phenderfyniadau - cliciwch yma

Amgylchedd Naturiol - cliciwch yma

Newid Hinsawdd - cliciwch yma

Treuliant a Gwastraff - cliciwch yma

 

Patsh Perffaith Pentreuchaf - cliciwch yma

Cynllun Patsh Eleri - cliciwch yma

Cynllun Patsh Llinos - cliciwch yma

Llythyr i Bensaer Cyngor Gwynedd - cliciwch yma

Ateb gan Bensaer Cyngor Gwynedd - cliciwch yma

Gwesty Pryfetach - cliciwch yma

Llythyr Mr Mears Treddafydd - cliciwch yma

Llythyr Ysgol Werdd Llinos Tyne - cliciwch yma

NEWID YR HINSAWDD
(Lleihau niferoedd siwrneiau ceir a wneir)

Ar dy feic
Mae tymor y beicio wedi cyrraedd ac mae Bl 6 yn dysgu sgiliau er mwyn ennill tystysgrif seiclo arbennig.


 

Ar Lan y Môr - cliciwch yma  

Ar Lan y Môr Owain - cliciwch yma  

Ar Lan y Môr Rhian - cliciwch yma  

Ar Lan y Môr Llinos Haf - cliciwch yma  

Ar Lan y Môr Llinos Tyne - cliciwch yma  

Ar Lan y Môr Gronw - cliciwch yma

Planhigion Môr - cliciwch yma

 

 

TREULIANT A GWASTRAFF
(Cynnal arolwg o darddiad nwyddau/bwyd archebir gan yr ysgol gan ystyried ‘milltiroedd ffordd’ a drafaelir a’i effaith ar amgylchedd)

Wrth ddilyn thema ‘Pobol sy’n ein helpu’ ymwelodd Bl 2 a 3 a rhai ohonynt yn eu hardal eu hunain.Yn gyntaf cafwyd croeso yn swyddfa a gweithdy Myrddin yn Ysgubor Plas,Llwyndyrys. Aeth Myrddin drwy’r camau a’r broses o sut i fynd ati i roi llyfr wrth ei gilydd.Mwynhaodd y plant yn fawr a diolch i Myrddin a Llio am eu croeso a’u bisgedi!Cafwyd cyflwyniad diddorol o’r ymweliad i ddosbarth Bl 4 a 5 gan Cynwal,Osian,Lewis a Lleu.

Yna ymlaen ar hyd y ffordd i Fferm Plas Newydd,Llwyndyrys a derbyn croeso eto gan Dyfed a Llinos. Gwelwyd y gwaith godro sydd yn digwydd yno ac ymweliad y tancar llaeth a hyd yn oed y gwaith o dorri ewinedd gwartheg! Rhoddwyd bwyd i’r lloeau bach cyn ffarwelio.Bore ardderchog ar ein stepen drws!

Yn dilyn ymweliad Bl 2 a 3 i Fferm Plas Newydd daeth Peredur i ymweld a’r dosbarth i arddangos y cynnyrch llaeth ddaw o’r Hufenfa yn Rhyd y Gwystl.Mwynhaodd pawb ddysgu am daith y llefrith o’r parlwr godro i’r ffatri ac am weld y gwahanol gynhyrchion.Diolch yn fawr Peredur.

Ffermwyr
Bu dosbarth Bl 4 a 5 draw i Gae Graig ar ddiwrnod braf iawn o Wanwyn i brofi bywyd ar y fferm a dyddiadur prysur y ffermwr adeg wyna.Cawsom groeso cynnes gan Mr Gwyndaf Jones gan dreulio diwrnod llawn gweithgareddau difyr o godi wal gerrig i enwi caeau.Edrychwn ymlaen i Mr Jones ddychwelyd i’r ysgol i wneud hufen ia hefo ni dymor poeth yr haf.

Gan fod cymaint o gwestiynau gan y dosbarth am gadw moch gwahoddwyd Ela Roberts o gwmni Oinc Oink atom i’w hateb.Diolch Ela am rannu dy arbenigedd a chael gwybod mwy am y mochyn a’i gynnyrch.

Mustar Wipi
Daeth Mr Gwyndaf Jones at flwyddyn 4 a 5 i wneud hufen ia bnawn Llun,Mai 23 ain yn dilyn ein ymweliad a Chae’r Graig yn y Gwanwyn.Bu pawb yn gwrando’n astud ar y camau o wneud y pwdin a chael blasu ar y diwedd.Byddwn yn creu ein hufen ia ein hunain ar ol y gwyliau!!

GARDDIO
(Sefydlu trefn gompostio ar dir yr ysgol)

Plannu, plannu, plannu ......
Fel mae’r dydd yn ymestyn braf ydi cael mynd allan i’r ardd a dyna’n union mae Bl 6 wedi bod yn ei wneud gyda chymorth Joni sydd yn riant yn yr ysgol.Diolch iddo ac i’r dosbarth -bydd yr ysgol yn cael budd mawr o dyfu blodau,llysiau a ffrwythau . Mae Llinos a Huw(Bl 5) wedi cymeryd cyfrifoldeb dros blannu mefus a bydd plantos meithrin a derbyn yn plannu hadau’n fuan gan obeithio bydd gan pob dosbarth batsh i ofalu amdano a mwynhau allan yn yr ardd.

Gwibdaith Garddio
Gan ein bod yn bwriadu datblygu’n arddwyr yn yr ysgol –at bwy yn well i fynd am sgwrs na Russell Jones sy’n byw yn yr ardd! Wedi treulio bore braf yng ngerddi ac ar lwybrau Glynllifon ar helfa drysor (ac aros am grwp Anti Elin!!);aethom i fyny i ucheldir Rhosgadfan a chael hyd i Russell.Cawsom gynghorion ganddo ar sut i dyfu llysiau a ffrwythau o bob math.Roedd pawb wedi dotio ar ei batsh(ys! ) a gobeithio y cawn ninnau ychydig o flas y pridd ar ol chwysu yn yr ardd.Diolch o galon i Russell am ei groeso parod ac edrychwn ymlaen i’w wahodd yn ol atom yn fuan.


Ymweliad i Techniquest

techniquest

 

 

 

 

 

Gwaith Ailgylchu Blwyddyn 3

Cacenni Mwd a Beicio

Ymweliad i Goedwig Tu Du

 

Ymweliad a Llwyndyrys

 

Ymweliad a Glynllifon

 

Helfa Drysor Glynllifon - cliciwch yma

 

 

Ebrill 2011


Y Dosbarth Meithrin yn Plannu 

Blwyddyn 3 yn gweithio

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd