Mae gennym Adran yr Urdd brysur yn Ysgol Pentreuchaf!


 

 

 RHAGLEN URDD PENTREUCHAF 2016
CYFARFOD YN YR YSGOL AM 5.30PM – NODIR OS YN WAHANOL

 

18ed o Ebrill Coginio – Cyfle i ddangos eich sgiliau coginio! - Lois Mererid Hughes
Goruchwylwyr – Eilian, Lowrie, Helen PJ, Clare, Jaqueline
Diolch – Owen Llŷr

 

25ain o Ebrill Gweithgaredd Rhedeg – Huw Williams
Goruchwylwyr – Sian Gough, Dyfed.
Diolch – Noah Pritchard

 

9fed o Fai Taith Gerdded - Einir Humphreys
Goruchwylwyr – Bethan, Iola
Diolch – Cai Pritchard

 

16eg o Fai Sgwrs am Bysgota – Sion Williams
Goruchwylwyr – Luned, Wendy Smart
Diolch – Math Hughes

 

23ain o Fai Trip Rownd a Rownd - Porthaethwy – gan gynnwys sgwrs gan un o’r Cyfarwyddwyr
Cychwyn o’r ysgol am 3.30pm
Trefniadau llawn i ddilyn.
Diolch – Lucy-Jo Smart

------------------------------------------------------

 

Ymweliad yr heddlu i chwilio am pobol ddrwg!

 

image image image

 

------------------------------------------------------

Gweithwyr or National Trust yn siarad am trychfilod

image image image
image    

 

------------------------------------------------------

 

plant
plant
   
plentyn
plentyn

------------------------------------------------------

 

Llongyfarchiadau

urdd urdd Carwn fel ysgol longyfarch Ardan Urdd Pentreuchaf. Daeth y genod ym Ml 6 yn fuddugol am greu arteffact a'r ensemble lleisiol yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe.Arbennig iawn!

Bydd yr ensemble a'r parti cerdd dant yn perfformio mewn cyngerdd yn Neuadd Rhoshirwaun ar nos Iau,Gorffennaf 14 a bydd cyfle i'r ensemble a chor yr ysgol gael eu recordio ar gyfer y rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol yng Nghapel Llwyndyrys yn ystod yr wythnos olaf.

------------------------------------------------------

 

Bu edrych a gwrando ar holl dalentau disglair plant a phobl ifanc Cymru yn yr Eisteddfod yr wythnos ddiwethaf yn bleser a braint arbennig, fel bob amser. Ni allwn lai na bod yn falch o lwyddiant plant Ysgol Pentreuchaf yn y cystadlaethau llwyfan a’r gwaith celf fel ei gilydd gan feddwl yn ogystal am yr holl oriau o baratoi ac o ymdrechu ymhob ffordd wrth ymgyrraedd at y safonau uchel y buom yn dyst iddynt.

Hoffwn fachu ar y cyfle yma i ddiolch i'r staff a rhieni'r ysgol am eu ymroddiad â chefnogaeth er mwyn gofalu y caiff ein plant y cyfleoedd neilltuol a gynigia’r Urdd ar sawl lefel. Diolch am bob ymdrech ymhob Cylch a Sir, am hyfforddi, cludo, stiwardio a chodi arian, y cyfan oll yn rhan o sicrhau bod Y Gymraeg a’i diwylliant cyfoes o fewn cyrraedd pawb.

 

Gethin Elis Thomas
Prifathro Ysgol Pentreuchaf

------------------------------------------------------

Cyhoeddi'r Eisteddfod
Braf oedd cael cymeryd rhan yng Ngorymdaith Fawr yr Urdd i gyhoeddi’r Eisteddfod yng Nghaernarfon.Ymunodd Adran Pentreuchaf yng nghwmni cannoedd o blant i swn Samba Bangor yn ngwres braf yr haul gan ddiweddu yn y Castell i gyd-ganu.


Cystadleuaeth Arteffactau Bl 6 ac Iau

Llongyfarchiadau mawr iawn i grwp genethod Bl 6 am ddod yn fuddugol yn Genedlaethol gyda chystadleuaeth Arteffactau Bl 6 ac iau.Fe fydd yn braf cael gweld eich gwaith yno!Mae Abertawe’n agosau ac felly’r ymarferion yn parhau.

 

------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau i Adran Urdd Pentreuchaf.
Erbyn hyn mae Eisteddfod Gylch a Sir wedi pasio gyda’r adran wedi gwneud yn ardderchog. Bydd yn cynrychioli’r sir gyda chystadleuaeth ensemble, parti cerdd dant a pharti unsain yn Abertawe. Bydd grwpiau ac unigolion yn cynrychioli’r adran gyda gwaith Celf a Chrefft yn ogystal. Pob lwc i bawb!

------------------------------------------------------

urdd eryri Cliciwch ar y llun i weld beth sy'n digwydd yn Yr Urdd yn Eryri

 

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd