Hysbysfwrdd

 

think u know

Cadw Yn Ddiogel Ar Y We

"Play Like Share is a three-episode animated series and accompanying resource pack, which aims to help children aged eight to ten learn how to stay safe from sexual abuse, exploitation and other risks they might encounter online" - cliciwch yma 

poster amddiffyn plant

Canllawiau Amddiffyn Plant


Fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff ategol yr ysgol hon ddyletswydd i adnabod arwyddion o gamdriniaeth neu esgeleustod posibl a chyfeirio’u pryderon at y personau cyfrifol yn yr ysgol neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn syth.


Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Pentreuchaf - cliciwch yma

 think u know website

Gwefan Thinkuknow (Saesneg yn unig) Adnodd e-ddiogelwch

Find the latest information on the sites you like to visit, mobiles and new technology. Find out what’s good, what’s not and what you can do about it. If you look after young people there’s an area for you too – with resources you can use in the classroom or at home. Most importantly, there’s also a place which anyone can use to report if they feel uncomfortable or worried about someone they are chatting to online - cliciwch yma
pamffled

Cam wrth Gam - Hyfforddiant blynyddoedd cynnar

Sgiliau Newydd, Cyfle Newydd

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma
Cyfarwyddyd ar reoli heintiau mewn ysgolion

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma
pamffled

Oes gennych ymwelwyr digroeso y tymor ysgol hwn? Angen gwybod mwy am sut i drin Llau Pen?

Gydag achosion llau pen yn parhau i fod yn broblem barhaus ymysg plant ysgol gynradd, oeddech chi’n gwybod y gallwch ymweld â gwefan Galw Iechyd Cymru i gael cyngor a gwybodaeth bellach?

Er mwyn helpu rhieni ac athrawon gael gwybod sut orau i drin Llau Pen, mae yna Gwiriwr Symptomau Llau Pen ar gael, ar-lein, ar wefan Galw Iechyd Cymru: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Cliciwch yma i ymweld â'n gwiriwr sympromau llau pen.
Cliciwch yma i ddarllen mwy am Llau Pen.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma
pamffled

Pam fod presenoldeb yn bwysig?

Cyrraedd Poetnsial
Ystyrir bod presenoldeb rheolaidd yn bwysig iawn yn Ysgol Pentreuchaf. Hebddo, ofer byddai ein holl ymdrechion i ddarparu addysg o safon uchel; os nad yw disgybl yn bresenol yn yr ysgol ni all ddysgu na chyrraedd ei wir botensial. Bydd plant nad ydynt yn yr ysgol yn colli addysg, cyfleoedd cymdeithasol a phrofiadau hanfodol i ddatblygu’r aelodau effeithiol o gymdeithas.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma
Childline - Cliciwch Yma
school beat website

Gwefan SchoolBeat

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion. Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

- cliciwch yma

Swydd Cymhorthydd

swydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rieni

poster

Ysgol Botwnnog - 18:00 - dydd Mercher 28/09/16.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cwrs Blynyddoedd Rhyfeddol

poster

Dewch am banad

1.30 - 3.30 Dydd Mercher 07.09.16

Fydd Barnardo's yn cynnal cwrs Blynyddoedd Rhyfeddol ym mis Medi yn Ysgol Pentreuchaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 CWRS AM DDIM!

poster

Blynyddoedd Rhyfeddol

Mae’r Blynyddoedd Rhyfeddol yn gwrs rheoli ymddygiad cadarnhaol i blant,
Sydd yn cael ei gynnig i rieni efo plant rhwng 3 – 6 oed

Cynhelir am ddwy awr yr wythnos yn dechrau 16.09.16
am 1.15 tan 3.15 (dydd Gwener) yn Ysgol Pentreuchaf.
Gyda Tystysgrif ar y diwedd.
Mae Gofal Plant ar gael.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cludiant ysgolion cynradd - cliciwch ymaFfurflen Mynediad i Ysgol Uwchradd

pennawd

Dylai rieni gwblhau’r ffurflen hon a’i dychwelyd i ysgol cynradd Gwynedd eich plentyn neu i’r cyfeiriad isod erbyn 18 Rhagfyr 2015. Cliciwch yma am ffurflen.Swydd Glanhawr

logo cyngor gwynedd

I weithio fel rhan bwysig o’r tîm glanhau. Dyletswyddau i gadw ardal benodedig yn lan, ac mewn cyflwr a fydd yn hybu iechyd.
7.5 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol (3:30-5:00PM).

Tâl GS1 pwynt 8 £7.19 yr awr (£6.30 wedi ei gyfartalu)
Cyflog wythnosol £47.25

Dyddiad Cau: 24/12/2015

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
plant

Aps Cymraeg i'r Teulu

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


 

Bws i Ysbyty Gwynedd

Cynllun peilot am 3 mis i ddanfon pobl i Ysbyty Gwynedd, Bangor erbyn 1.30 bob pnawn Llun, Mercher a Gwener ydy hwn (fydd dim gwasanaeth rhwng 25 Rhagfyr - 1 Ionawr). Bydd y bws yn codi pobl o bentrefi Llyn i gyrraedd Bangor erbyn1.30pm ac yn cychwyn yn ôl, fan bella 4pm i gyrraedd adre erbyn tua 5.30pm.

- Tachwedd, Rhagfyr a Ionawr
- bob pnawn Llun, Mercher a Gwener
- cychwyn 12pm o Aberdaron
- dychwelyd 4pm o Fangor
- cyfleus at amser ymweld 1.30 - 2.30pm
- codi o bentrefi Llyn (amser a lle i'w drefnu wrth fwcio)
- RHAID BWCIO: 01758 721 777 neu oddrwsiddrws@yahoo.co.uk

Dim ond £1 bob ffordd
Noson Goffi

Yn Ysgol Pentreuchaf
Nos Wener, Hydref 23ain am 7pm
Tâl Mynediad £3
Adloniant gan Alun Williams
Elw at Ward Alaw a’r Little Princess Trust.
Croeso i bawb.
Clwb Rygbi Pwllheli

Clwb Rygbi Pwllheli

Ymarferion yn ail-ddechrau yr wythnos hon

Blwyddyn 5 i 11 - nos Fawrth 6 tan 7
Blwyddyn 1, 2, 3, 4 - nos Iau 5.45 tan 6.45

Ffurflenni cofrestru ar gael yn y Clwb yn ystod yr ymarferion.

Croeso cynnes i aelodau hen a newydd

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
poster celf a chrefft

CEOP and The Parent Zone announce the launch of Parent Info, a new free service for schools (Saesneg yn unig)

From pornography to eating disorders, from sexting to violent extremism, Parent Info covers issues affecting young people online and offline. The content is written by leading experts in their fields (Brook, Young Minds, Coram, iRights, Diana Award, Quilliam, FPA, Beat etc).

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
poster celf a chrefft

Swydd fel Cymhorthydd - Gorffennaf 2015

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
poster celf a chrefft

Arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg Cylch Llyn 2015

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
Mynediad Meithrin / Derbyn / Troslgwyddo Babanod i Iau - Medi 2015

Mynediad Meithrin / Derbyn / Troslgwyddo Babanod i Iau - Medi 2015

Atgoffir rhieni sydd â phlant unai yn 3 oed cyn 1af Medi, 2015 ac yn dymuno mynediad rhan amser i ysgol neu sy’n 4 oed cyn 1af Medi, 2015 ac yn dymuno
mynediad llawn amser i ysgol, i wneud cais am le i’w plant cyn gynted ag y bo modd a chyn 1af Mawrth, 2015. Gall rieni wneud cais ar-lein neu drwy ddefnyddio’r ffurflen sydd ar gael gan unrhyw ysgol.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Level 2 (Rhan Amser)

Swyddi Ysgol Pentreuchaf Hydref 2014

Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Level 2 (Rhan Amser)

a

Glanhawr i weithio fel rhan bwysig o'r tim glanhau.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
logo ysgol hafod lon

Ymgynghoriad statudol ar ddarpariaeth Ysgol AAA yn Meirionnydd a Dwyfor i’r dyfodol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
poster

Swydd Athro/Athrawes CA2 dros dro ar gael yn yr Ysgol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma
poster

Bedwen Lyfrau 2014 – Nant Gwrtheyrn – Dydd Sadrwn yma!
Llond gwlad o ddigwyddiadau i bawb yn Nant Gwrtheyrn ddydd Sadwrn yma (3ydd o Fai). Gweler y rhaglen isod am restr lawn.

Ymhlith digwyddiadau’r Lolfa:
Meleri Wyn James yn darllen stori o’i llyfr newydd i blant Na, Nel!
Trafodaeth am ysgrifennu i’r arddegau yng nghwmni Alun Jones, Casia Wiliam, Esyllt Maelor a Guto Dafydd
Jerry Hunter yn trafod ei nofel arloesol Ebargofiant.
www.ylolfa.com
poster

urdd

 

Ras Traws Gwlad yr Urdd - Cylch Llŷn


Nos Lun, Ebrill 7fed yn ben Nant Gwrtheyrn

 

Mwy o wybodaeth - cliciwch ymaCyfarwyddyd ar Reoli Heintiau mewn Ysgolion Gwynedd - cliciwch yma


Canllawiau llau pen Ysgol Pentreuchaf - cliciwch yma


Diogelu Iechyd Gogledd Cymru - Clwy’r Dwylo, Traed a’r Genau

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd