Adroddiad Estyn

 Cynhaliwyd arolygiad o Ysgol Pentreuchaf
yn ystod Medi 2012

 

 

 

 

 

"Mae perfformiad presennol yr ysgol yn dda oherwydd bod:
- bron pob disgybl yn gwneud cynnydd da mewn dysgu ac yn eu medrau llythrennedd a chyfathrebu;
- cyflawniad disgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2 yn cymharu'n dda â pherfformiad ysgolion tebyg sydd o'r un teulu;
- llais y disgybl yn cael lle blaenllaw ym mywyd yr ysgol;
- ansawdd y profiadau dysgu gan gynnwys y ddarpariaeth ar gyfer datblygu medrau, yn gyson dda;
- y rhan fwyaf o’r addysgu yn dda ac yn rhoi cyfleoedd cyson i ddisgyblion gymryd cyfrifoldeb am eu gwaith eu hunain;
- y rhaglen ar gyfer cwnsela a chefnogi disgyblion unigol yn rhagorol; a bod
- yr ysgol yn gymuned hapus a chynhwysol."

Cliciwch yma i ddarllen yr Adroddiad


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint © 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd